BMC business consult
operational and other funding programs project preparation and management, consulting and business plan elaboration

Contact us at:

tel. +359 885 316 539
email: office@bmc-bg.net

Jul 07 2015

BG05M9OP001-1.003 „New workplace 2015” – Operational Programme “Human Resources Development” (deadline – 14.09.2015)

Оперативна програма „Развитие човешките ресурси” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти: BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”..
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 14.09.2015 г.
Read more →

Nov 10 2013

BG161PO003-2.1.14 „Technology upgrade in small and medium-sized enterprises” – Operational Programme “Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy” (deadline – 23.12.2013)

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 декември 2013 г.
Read more →