BMC business consult
operational and other funding programs project preparation and management, consulting and business plan elaboration

Contact us at:

tel. +359 885 316 539
email: office@bmc-bg.net

Jul 07 2015

BG05M9OP001-1.003 „New workplace 2015” – Operational Programme “Human Resources Development” (deadline – 14.09.2015)

Оперативна програма „Развитие човешките ресурси” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти: BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”..
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 14.09.2015 г.

Документи и насоки за кандидатсване: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7088