BMC business consult
изготвяне и управление на проекти към оперативните и други финансиращи програми, консултации и бизнес планове

Свържете се с нас на:

тел. +359 885 316 539
email: office@bmc-bg.net

ное 10 2013

BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” (краен срок – 23.12.2013)

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 декември 2013 г.

 1. Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ (Елемент „Инвестиции“и Елемент „Услуги“) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:
  Микропредприятия до 70 % от общите допустими разходи по проекта; минимален размер – 100 000 лв., максимален – 500 000 лв.
  Малки предприятия до 70 % от общите допустими разходи по проекта;
  минимален размер – 200 000 лв., максимален – 1 000 000 лв.
  Средни предприятия до 60 % от общите допустими разходи по проекта; минимален размер – 300 000 лв., максимален – 2 000 000 лв.
 2. Продължителност на проекта – Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 3. Специфични изисквания към кандидатите:
  • Да имат минимум 3 приключени финансови години (2010, 2011, 2012 г.) преди датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти;
  • Да са реализирали нетни приходи от продажби през последната приключила финансова година (2012 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
  • Микро предприятия ≥ 150 000 лева
   Малки предприятия ≥ 300 000 лева
   Средни предприятия ≥ 750 000 лева
  • Да развиват основната си икономическа дейност в следните допустимисектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г.:
   • Сектор С „Преработваща промишленост“;
   • Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
    далекосъобщения”;
   • Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове на основна икономическа дейност от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

   ВАЖНО: По процедурата ще бъдат финансирани с предимство (като получат допълнителен брой точки) кандидати, които развиват основната си икономическа дейност в секторите/раздели/групи/класове, посочени по-долу, съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г, както следва:

   • Високотехнологични и средновисокотехнологични производства – раздели с код C20, C21, C26, C27, C28, C29 и С30, съгласно класификацията на Евростат;
   • Предприятия от подсектор „научно-изследователска и развойна дейност” с код М72, съгласно класификацията на Евростат.
 4. Допустими проектни дейности:
 5. По Елемент „Инвестиции“ допустими са следните дейности:

  • Придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА), пряко свързано с постигане на целите на проекта;
  • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързани с постигане на целите на проекта.

  По Елемент „Услуги“ допустими са следните дейности:

  • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура – не повече от 10 000 лева;
   Визуализация на проекта – не повече от 2 000 лева;
  • Одит на проекта (допустима дейност само за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,50 лв.) – не повече от 5 000 лева.