BMC business consult
изготвяне и управление на проекти към оперативните и други финансиращи програми, консултации и бизнес планове

Свържете се с нас на:

тел. +359 885 316 539
email: office@bmc-bg.net

май 13 2013

BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” към Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (краен срок – 10.07.2013)

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” Краен срок за набиране на проектни предложения: 10.07.2013 г.

Общият размер на заявената безвъзмездната финансова помощ по всеки проект трябва да бъде в следните граници:

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева;
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 000 000 лева.

 Максимален интензитет на помощта по Елемент „Инвестиции”: А) В случаите, когато избраният режим на помощта по Елемент „Инвестиции” е „минимална помощ”, максималният интензитет на помощта за всички кандидати е 90 % от общите допустими разходи по елемента.

Б) В случаите, когато избраният режим „Инвестиции” е „групово както следва: Интензитет на помощта е Категория предприятие на държавни помощи по Елемент освобождаване”, максималният       Интензитет на безвъзмездната финансова помощ по Елемент „Инвестиции” в режим „групово освобождаване” (максимално допустим % от общите допустими разходи по елемента)
Микро и малки предприятия 70 %
Средни предприятия 60 %
Големи предприятия 50 %

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по Елемент „Услуги”  е 90 % от общите допустими разходи по елемента Приложимите режими на помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти, са както следва: 1) Регионална инвестиционна помощ – режим „групово освобождаване” съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (OB L 214/09.08.2008), приложим за Елемент „Инвестиции”. 2) Режим „de minimis” (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (публикуван в Официален вестник на Общността ОВ L 379/28.12.2006), приложим за Елемент „Инвестиции“ и Елемент „Услуги”. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

 • Да са микро, малки, средни или големи предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и
 • Да имат седалище в България
 • Внедряват иновативни продукти (стоки или услуги) или процеси (собствена разработка или придобити от трети лица);
 • При внедряването на иновативните продукти (стоки или услуги)/процеси не трябва да се нарушават чужди права върху интелектуална собственост.

Горепосочените изисквания за допустимост се доказват с един или няколко от следните документи: – Патент за изобретение или – свидетелство за регистрация на полезен модел за иновацията, внедрявана по проекта или – свидетелство за регистрация на промишлен дизайн или – заявка за патент за изобретение/свидетелство за регистрация на полезен модел на продукта/процеса, внедряван чрез проекта/свидетелство за регистрация на промишлен дизайн или – лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект на интелектуална собственост или – договор за прехвърляне на ноу-хау или – договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост или – друг документ, удостоверяващ права върху обект на интелектуална собственост или – договор за придобиване на резултати от НИРД или – техническа документация, публикации, доклади, резултати от проведени тестове, изследвания, независими становища от компетентни организации в областта на иновацията или хабилитирани лица в областта на иновацията или – друг документ, удостоверяващ, че съответният продукт/процес е нов за кандидата. В случай че кандидатът предвижда придобиване на предложената за внедряване иновация в рамките на проекта, при подаването на проектното предложение е необходимо да бъде предоставен предварителен договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост, удостоверяващ, че за внедряването на определен продукт(стока или услуга)/процес, кандидатът ще придобие от трето лице чрез закупуване или по друг законосъобразен начин права по интелектуална собственост в рамките на проекта. Допустимост на проектите Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Видове проекти/допустими дейности: По елемент „Инвестиции” допустими са следните дейности: 1. Придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на иновативен продукт(стока или услуга) или процес. 2. Придобиване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт/реализация на иновативния процес. 3. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите или на резултати от НИРД (ДНА), които са обект на внедряване по процедурата. 4. Придобиване/разработване на специализиран софтуер (ДНА), необходим за внедряването на иновативния продукт(стока или услуга) или процес. В случай че кандидатът избере режим на държавна помощ „регионална инвестиционна помощ“, следва да бъдат спазени следните условия:

 • Проекти, които предвиждат предоставяне на помощ по режим „групово освобождаване” са допустими по настоящата процедура за подбор на проекти, ако имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, пряко свързани с производството и внедряването на иновативни продукти(стоки или услуги) или процеси и са насочени към една или повече от следните цели:
 1. Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;
 2. Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
 3. Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез внедряване на иновативни продукти(стоки или услуги)/процеси;
 4. Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

В случаите, когато кандидатът е голямо предприятие, допустими за финансиране са само проекти, които обосновават стимулиращия ефект на безвъзмездната финансова помощ, както следва:

 • проектът не би бил осъществен на територията на Република България при липсата на помощ, и
 • налице е съществено увеличаване на размера на проекта/дейността в резултат на помощта, и/или съществено увеличаване на обхвата на проекта/дейността в резултат на помощта, и/или съществено увеличаване на общата сума, изразходвана от получателя за проекта/дейността в резултат на помощта, и/или съществено увеличаване на скоростта на изпълнение на съответния проект/дейност.

Елементи на процедурата Настоящата процедура за подбор на проекти включва два основни елемента:

 • Елемент „Инвестиции” – подкрепата по този елемент цели да стимулира предприятията да инвестират в създаването и развитието на необходимия капацитет за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и/или процеси.
 • Елемент „Услуги” – подкрепата по този елемент цели да предостави на предприятията достъп до професионални съвети, консултации и други услуги, пряко свързани с внедряването на иновативни продукти (стоки или услуги) и/или процеси.

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като елемент „Инвестиции” е задължителен. Включването САМО на дейности по Елемент „Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура. По Елемент „Услуги” допустими са следните дейности: 1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт(стока или услуга) или процес; 2. Консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингови проучвания, разработване на бизнес и маркетингови анализи и стратегии за реализация на внедряваните в производство иновативни продукти(стоки или услуги)/процеси – общо не повече от 50 000 лв.; 3. Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура – не повече от 10 000 лв.; 4. Визуализация на проекта (до 2 бр. стикери към оборудване и до 2 бр. обозначителни табели) – не повече от 3 000 лв.; 5. Одит на проекта (не повече от 10 000 лв.) – приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) Списък на документите за кандидатстване Кандидатите по процедурата за безвъзмездна финансова помощ следва да представят: 1) Основни документи: а) Формуляр за кандидатстване – Приложение A към Насоките за кандидатстване; б) Бюджет на проекта – Приложение Б към Насоките за кандидатстване (включва 2 работни листа: „Общи допустими разходи”; „Източници на финансиране“; 2) Придружителни документи: а) Декларация по чл. 7, ал. 7, т. 1 от на ПМС № 121/31.05.2007 (Приложение В) към Насоките за кандидатстване, попълнена и подписана от всички лица, оправомощени да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин) – оригинал; б) Декларация за държавни/минимални помощи – попълнена по образец (Приложение Г) – оригинал; в) Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Д) – оригинал (приложимо в случаите, когато кандидатът е микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП); г) Декларация за ненарушаване на чужди права върху интелектуална собственост – попълнена и подписана съгласно образеца (Приложение E) – оригинал; ВАЖНО: Официалният/те представител/и на кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват и подават посочените декларации, тъй като с тях се декларират данни, които деклараторът декларира в лично качество или данни за представляваното от него юридическо лице, като за верността им се носи наказателна отговорност, която също е лична. д) Документи, удостоверяващи изпълнението на критериите, че кандидатът внедрява иновативни продукти (стоки или услуги) или процеси (собствена разработка или придобити от трети лица) – копие, заверено от кандидата: – патент за изобретение или – свидетелство за регистрация на полезен модел за иновацията, внедрявана по проекта или – свидетелство за регистрация на промишлен дизайн или – заявка за патент за изобретение/свидетелство за регистрация на полезен модел на продукта/процеса, внедряван чрез проекта/свидетелство за регистрация на промишлен дизайн или – лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект на интелектуална собственост или – договор за прехвърляне на ноу-хау или – договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост или – друг документ27, удостоверяващ права върху обект на интелектуална собственост или – договор за придобиване на резултати от НИРД или – техническа документация, публикации, доклади, резултати от проведени тестове, изследвания, независими становища/оценки от компетентни организации28 или хабилитирани лица в областта на иновацията или – друг документ, удостоверяващ, че съответният продукт/процес е нов за кандидата или – предварителен договор или договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост, удостоверяващ, че за внедряването на определени продукти(стоки или услуги) или процеси, кандидатът ще придобие от трето лице чрез закупуване или по друг законосъобразен начин права по интелектуална собственост в рамките на проекта е) Проучване за правен статус, издадено от Патентно ведомство – в случаите, когато кандидатът е представил патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел, свидетелство за регистрация на промишлен дизайн или заявка за патент/полезен модел/промишлен дизайн – копие, заверено от кандидата; ж) Удостоверение за вписване на лицензионния договор, издадено от Патентно ведомство – в случаите, когато кандидатът е представил лицензионен договор с предмет: патент, полезен модел или промишлен дизайн – копие, заверено от кандидата; з) Оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик и/или проучване в интернет29 за всяка отделна инвестиция в активи с предложена цена от производител/доставчик – копие, заверено от кандидата; Документите по буква „з“ трябва да съдържат информация за: наименование на оферента; технически и функционални характеристики на оборудването, цена на оборудването и вид на валутата. Препоръчително е приложените оферти/каталози/проучвания в интернет да бъдат придружени от опис, показващ съответствието им с отделните пера в Бюджета. и) Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата. В случай че кодът на основната икономическа дейност на кандидата е вписан в Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър – копие, заверено от кандидата; й) Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.- индивидуален (незадължителен документ, необходим за техническата и финансова оценка на проектното предложение) – копие, заверено от кандидата. В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър; к) Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. (незадължителен документ, необходим за техническата и финансова оценка на проектното предложение) – копие, заверено от кандидата. В случай че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и посочените документи са оповестени в Търговския регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър; л) Справка за иновационната дейност на кандидата през периода 2010-2012 година (незадължителен документ, необходим за техническата и финансова оценка на проектното предложение) – копие, заверено от кандидата. В случай, че посоченият документ е оповестен в търговския регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър; Посоченият документ е част от Годишния отчет за дейността на кандидата за 2012 г. (Формуляр № 26 в случая на нефинансовите предприятия). Съгласно чл. 92, ал.З, чл.219, ал.4, чл.252, ал.2, чл.259, ал.З от ЗКПО и чл.51 от ЗДДФЛ, юридическите и физическите лица, заедно с годишната данъчна декларация, подават и Годишен отчет за дейността (в сила от 01.01.2010 г.).