BMC business consult
изготвяне и управление на проекти към оперативните и други финансиращи програми, консултации и бизнес планове

Свържете се с нас на:

тел. +359 885 316 539
email: office@bmc-bg.net

сеп 24 2012

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – схема „Безопасен труд” (краен срок – 26.11.2012)

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” кани желаещите да представят проектни предложения по схемата “БЕЗОПАСЕН ТРУД” – Бюджетна линия: BG051PO001-2.3.02

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 26.11.2012 г.

Име на схемата: „БЕЗОПАСЕН ТРУД”

Бюджетна линия: BG051PO001-2.3.03

 1.  Краен срок за представяне на проектните предложения: 26.11.2012 г. 16.30 ч. в дирекции “Бюро по труда” в областните градове.
 2.  Размерът на безвъзмездната финансова помощ по проектно предложение:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ 50 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 200 000 лева

За кандидати малки и средни предприятия – не се изисква собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата.

За кандидати големи предприятия – съфинансирането е в размер на 20% от стойността на договора.

 1.  Изисквания към кандидатите:

Кандидатът е осигурил в предприятията задължителните здравословни и безопасни условия на труд, видно от следните документи:

 • Оценка на риска
 • Утвърдена програма за минимизиране на риска
 • Валиден договор с регистрирана служба по трудова медицина;
 • Документи, удостоверяващи създаването на орган по безопасност и здраве при работа;
 • Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа;
 1.  Допустими дейности в проекта:

• Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

ДЕЙНОСТ (трябва да е включена във всяко едно проектно предложение!);

 1. Минимални изисквания:

Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко:

I. Въведение – в тази част би следвало, кандидатът да опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес;

II. Изложение и анализ – в тази част, кандидатът описва силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес в съответното предприятие;

III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част, кандидатът обосновава и описва надлежно как ще усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието, kакви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на работоспособността и производителността на труда в предприятието;

IV. Заключение – изводи за състоянието, определяне на приоритети и препоръки за подобрение

• Mодернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване насъществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения,свързани с подобряване условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита;

Трябва да бъде посочено точно каква модернизация и/или реконструкция, обезопасяването на съществуващи обекти (изграждане на парапети, конструкции, устройства за достъп до определени помещения, с цел обезопасяване на хората, които работят в тях, изграждане на вентилационна и/или климатична система, свързана с безопасни и здравословни условия на труд. Кандидатът следва да има предвид, че при изпълнението на тази дейност, е необходимо във формуляра за кандидатстване да бъде описано и сегашното състояние на предприятието, модернизацията и/или реконструкцията с какво е свързана, с какво ще се замени и до какъв ефект ще доведе самата модернизация.

 

Примерен (неизчерпателен) списък на мерки:

1. Защита от производствен прах:

– локална аспирационна система над източника на отделяне на вредности;

– нагнетателна вентилационна система за чист въздух в производственото помещение;

– вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване;

2. Защита от наднормен производствен шум

– екрани, кожуси, покрития, ограждения около източниците на производствен шум;

– звукопоглъщаща обработка на стените и таваните в производствени помещения с наднормен шум;

– изолационни шумопоглъщащи покрития на стените и таваните на работните пощения с високо ниво на шума;

– звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум;

3. Защита от производствени вибрации

– поставяне на фундамент (различен от този на производственото помещение) под източника на вибрации, демпфериране на вибриращите машини;

– осигуряване на допълнително оборудване към машините, намаляващо риска от вибрации (седалки, които поглъщат вибрациите; ръкохватки, намаляващи вибрациите и др.);

4. Защита от навлизане в опасна зона

– ограждения – плътни, мрежести, прозрачни;

– блокировки – механични, електрически или др.;

– ограждения с блокировки;

– предпазители;

– предпазители с блокировки;

– екрани;

– устройства, оптични и други сензори следящи опасната зона,

5. Защита от падащи предмети

– козирки, навеси, прегради;

– тунели;

– мрежи;

– бордови дъски;

6. Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети

– предпазители;

– предпазни екрани;

– паравани, ограждения;

7. Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон

– парапети, перила, бордова дъска;

– мрежи;

– осигурителни линии;

8. Защита от допир до горещи повърхности

– изолиране на зоните;

– ограждения, екрани;

– изолиращи покрития;

9. Защита от потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах

– обща вентилация

– локална аспирация

– система от блокировка свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици- газсигнализатори, газанализатори

– аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло (не е допустим съпътстващ ремонт на санитарни помещения, зони за отдих и др.);

10. Защита от опасни лъчения

– Предпазни екрани – защитни покрития;

– Система от блокировка, свързана с техническо средство за анализ на работната среда за наличие на вредни емисии – автоматичен контрол;

– Екраниране на лазерните устройства, отстраняващо възникването на опасности за здравето на работещите;

– Оптически устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства, така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение.

11. Защита от електростатични заряди

– система за изравняване на потенциалите и заземяване на металните части на работното оборудване и помещението;

– система за оросяване, неутрализиране или йонизиране на атмосферата с цел повишаване проводимостта й;

– използване на токопроводими подови настилки в производствените помещения;

12. Защита от електромагнитни полета

– излъчващите елементи се екранират поотделно, като генераторът се екранира с общ екран;

– екраниране с плътен материал или с метална мрежа;

– предупредителна сигнализация или блокировка;

13. Защита от неблагоприятен микроклимат

– системи подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното течение;

– вентилационни системи за осигуряване на свеж въздух /нагнетателна вентилационна система/;

– въздушни, механични или водни завеси за относително изолиране на зоните и помещенията с неблагоприятен микроклимат.

– подмяна на дограма;

– изграждане на окачени тавани с цел намаляване обема на помещенията;

– климатични системи/климатици;

14. Изкопи

– платна за защитни системи за изкопи;

– газсигнализатори;

15. Защита от пожар и взрив

– система от хидранти, шлангове със струйници;

– автоматична пожарогасителна инсталация;

– пожароизвестителна инсталация;

– автоматични газанализатори;

– мълниезащитна инсталация;

16. Защита при работа в ограничени пространства

– полиспастни системи за спасяване;

– газсигнализатори;

17. Защита при аварии и природни бедствия

– система за аварийно известяване с цел евакуация;

18. Електробезопасност

– изолиращи щанги;

– изолиращи стълби;

– изолиращи площадки;

– диелектрични килимчета;

– предпазни екрани;

– временни ограждения;

– преносими заземители;

– изолиращи щанги за преносими заземители;

– изолиращи оперативни щанги;

19. Защита от биологични агенти в работната среда

– подходяща вентилация (общообменна, измукваща и вкарваща- нагнетяваща);

20. Ергономия при работа

– ергономични офис столове;

– ергономични работни столове.

 

• Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло;

При разписването на тази дейност, кандидатът следва да представи утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства възоснова на извършената оценка на риска на работните места. Списъкът следва да отговаря на формата, предвидена в Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, както и да съдържа всички реквизити и информация, посочени в чл. 17, ал. 3, т.1-4 от същата Наредба.

Кандидатът има право да закупи и осигури предпазни средства и работно облекло за своите служители, като за целта във формуляра за кандидатстване обоснове нуждата от подмяна и закупуване на нови и по-модерни предпазни средства или специално облекло за нуждите на заетите лица в предприятието.

ВАЖНО:

Договарящия орган няма да признава разходи за закупуване на предпазни средства и работно облекло, които вече са закупени от кандидата, но не е обоснована необходимостта от нови.

 

• Разработване и и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд;

За целите на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е допустим за внедряване и сертифициране следният стандарт за здраве и безопасност при работа:

ü  BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) – Система за управление на здравето и безопасността при работа.

ü  За допустими разходи при изпълнение на дейността се признават:

–       Разходи за подготовка на внедряване на стандарта;

–       Разходи за сертифициране и придобиване на сертификат.

 

 

• Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.

Минимални изисквания:

Обученията са насочени към всички заети в предприятието/фирмата лица и са допустими в следните случаи:

a) за придобиване на специфични умения за работа с машини, системи и съоръжения, преминали реконструкция/модернизация, във връзка с повишаване на здравословните и безопасни условия на труд на работното място и свързаната с това промяна на технологични процеси;

б) при въвеждане на изцяло нови средства/системи за колективна защита, които изискват специфично обучение на заетите лица, като обучението не следва да припокрива задължителния въвеждащ инструктаж за безопасност на труда, съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ;

в) при внедряването и сертифицирането на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007.

г) обученията следва да бъдат с продължителност не по-малка от 45 учебни часа, което изрично да бъде посочено във Формуляра за кандидатстване!

ВАЖНО:

След извършване на дейностите по обучение следва да бъде издаден документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности.

ВАЖНО:

Задължителният въвеждащ инструктаж за безопасност на труда съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ не е допустима дейност.

ВАЖНО:

За целите на настоящата процедура се въвежда максимално допустима средна цена на един обучаем, която следва да не надвишава 400 лв. Средната цена включва всички присъщи за обучението разходи!

 

 1. 5.    Продължителност на проекта

Продължителността на договора не може да надвишава 12 месецаВ срок до 31 октомври 2014 г.

 

 1. 6.    Допустими разходи

Преки разходи по правилата на ЕСФ – Група А:

 • Разходи за възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за експертите,които ще извършват анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;
 • Разходи за възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за експертите, които ще подготвят внедряването на стандарт за безопасни условия на труд;
 • Разходи за възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за преподавателите, които ще провеждат обученията на служителите за безопасна работа с нововъдено работно оборудване и технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за безопасни и здравословни условия на труд
 • Разходи за командировъчни (пътни, дневни и квартирни) на експертите, свързани с основните дейности;
 • Разходи за закупуване на материали и консумативи, необходими за изпълнение на дейностите по проекта, с изключение на недопустимите разходи по чл.10 , ал.1, т.3 от ПМС 180/2007 г.;
 • Разходи за наем;
 • Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност – разходите за информиране и публичност не трябва да надхвърлят 5 % от общия размер на преките допустими разходи;
 • Разходи за електричество/отопление, поддръжка на помещения;
 • Разходи за анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;
 • Разходи за подготовка за внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и за сертифициране на стандарт;
 • Разходи за обучаваща организация, която да извърши обучение за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за безопасни и здравословни условия на труд;
 • Разходи за застраховки на обучаемите за периода на обучение за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии;
 • Разходи за застраховка на закупеното по проекта оборудване;
 • Разходи за одит на изпълнението на проекта; В случаите, когато размерът на безвъзмездната финансова помощ по сключените договори е на стойност над 200 хил. лв., извършването на одит на изпълнението на проекта е задължително, като разходите за одит не могат да надвишават 1 на сто от размера на безвъзмездната финансова помощ.;
 • Разходи за амортизация на амортизируеми активи по чл.11,т.2с на Регламент 1081/2006, свързани с обучението на работното място;
 • Разходи за невъзстановим данък върху добавената стойност /за разходите от група А/.

 

Преки разходи по правилата на ЕФРР по настоящата процедура не трябва да надвишават 25% от общо допустимите разходи от Група А:

 • разходите за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на същeствуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд в предприятието, като:

1. Текущ ремонт на дълготрайни материални активи

2. Придобиване на дълготрайни материални активи – ДМА

2.1. Придобиване на компютри и хардуер

2.2. Придобиване на стопански инвентар

2.3. Придобиване на оборудване, машини и съоръжения

2.4. Придобиване на други ДМА – разходи, които не попадат в определените категории ДМА и надвишават стойностния праг на същественост за признаване на ДМА определен от кандидата и са заведени по сметка „Други Дълготрайни материални активи”

3. Придобиване на дълготрайни нематериални активи – ДНА

ВАЖНО:

По настоящата процедура НЕ са допустими разходите за текущ ремонт на санитарни помещения, помещения за отдих, поставяне на външна термоизолация.

 

Допустими разходи за организация и управление

Същите са допустими в съответствие с ПМС 180/27.07.2007г. чл.4 ал.6 и са в размер на не повече от 10 на сто от преките допустими разходи за дейностите, финансирани по линия на ЕСФ (разходи от група А + група Б). Такива са разходите, свързани с цялостното управление на проекта и невъзстановимият ДДС, включен в непреките разходи.

В този бюджетен раздел се описват: разходи за възнаграждение и осигуровки на персонала свързан с администриране на проекта /ръководител, технически сътрудник, счетоводител, др.експертен или технически персонал/, разходи за командировки на персонала, административни разходи за издръжка на офис на проекта /наем, режийни разходи/, материали, консумативи/, като всички те се описват детайлно в приложение към бюджета на проекта.

1.1.Възнаграждения и дължими осигурителни вноски по КТ и КСО, начислявани за сметка на работодател за членовете на екипа по организация и управление на проекта (ръководител, координатор, счетоводител, технически сътрудник и др.), съгласно Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР, както и с ПМС № 330 от 05 декември 2011 година за допълнение на Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г., неделима част от настоящите Насоки за кандидатстване;

ВАЖНО!

В това бюджетно перо се описват разходите и за членовете на екипа за организация и управление на проекта, които са със специфични функции – напр. юрист, отговорен за подготовката и провеждането на процедурите за избор на изпълнител за дейности по проекта, предвидени като външна услуга. Кандидатът задължително посочва поименно членовете на екипа за организация и управление

1.2. Разходи за командировки (пътни дневни и квартирни) на членовете на екипа по организация и управление на проекта;

1.3. Разходи за материали и консумативи, свързани с дейността по организация и управление на проекта;

1.4. Разходи за наем на офис на екипа по организация и управление на проекта и произтичащи от това режийни разноски (ток, вода, и др.)

2.Невъзстановим данък върху добавената стойност /за разделите от група В, в случаите когато същият не може да бъде възстановен/.

 

Недопустими разходи:

1. Разходи за закупуване на обзавеждане и оборудване, пряко свързано с производствения процес и обичайната дейност на предприятията.

2. Разходи за извършване на основен ремонт.

 

 1. 7.    Документи, прилагани при подаване на проекта:

Количествено-стойностна сметка (Приложение Б3);

Технически спецификации – (Приложение Б4);

Автобиографии на екипа за организация и управление и на ключовите експерти по

проекта, когато са посочени в описанието на дейностите (Приложение Г1 и Г2);

Д1 – Декларация на кандидата;

Д2 – Декларация, свързана със здравословните и безопасни условия на труд в предприятието;

Д3 – Декларация относно статута по ЗДДС;

Декларация за определяне категорията на предприятията в съответствие със ЗМСП (Декларация Д4.1. – попълва се от малки и средни предприятия, или Декларация Д4.2. – попълва се от големи предприятия);

Декларация за получена минимална помощ (Декларация Д6.1. – подписва се задължително от минимум от едно от овластените да представляват кандидата лица. В случаите, когато кандидатът не е получавал минимални помощи, в таблицата за всяка година и графа „Общо” се записват нулеви стойности!);

Декларация, че кандидатът по проекта не попада в забранителния режим на Регламент 1998/2006 и не е предприятие в затруднение (Декларация Д6.2. – подписва се задължително от минимум от едно от овластените да представляват кандидата лица.);

Подкрепящи документи:

1. Копие от съдебното решение за регистрация или Учредителния акт – Заверени с печат „Вярно с оригинала”. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл. 23, ал.4 от Закона за Търговския регистър;

2. Удостоверение за актуално състояние от кандидата, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайната дата на кандидатстване – копие, заверено от кандидата с надпис „Вярно с оригинала”. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл. 23, ал.4 от Закона за Търговския регистър;

3. Копия на оборотни ведомости за две приключили финансови години назад, заверени с печат на организацията и текст “Вярно с оригинала”.

4. За новосъздадени фирми, които не са регистрирани по Търговския закон (ако е приложимо) – оборотна ведомост за месеците, през които фирмата е съществувала – копие, заверено с печат на организацията и текст “Вярно с оригинала”;

5. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ, заверено “Вярно с оригинала”. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, той следва да представи декларация в свободна форма с посочен ЕИК – оригинал;

6. Снимки на помещението, което ще бъде модернизирано с оглед осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.