BMC business consult
изготвяне и управление на проекти към оперативните и други финансиращи програми, консултации и бизнес планове

Свържете се с нас на:

тел. +359 885 316 539
email: office@bmc-bg.net

юни 02 2011

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (краен срок – 28.09.2011)

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“, Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията“, Oперация 2.1.2: „Покриване на международно признати стандарти“, Процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28.09.2011 г.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект по настоящата процедура е 391 166 лв. (триста деветдесет и една хиляди сто шейсет и шест лева).

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект не трябва да надвишава 75 % от общите допустими разходи по проекта.
Остатъкът от общите допустими разходи по проекта (минимум 25 %) трябва да бъде финансиран чрез собствени средства на кандидата или от източници, които изключват всякаква публична подкрепа.

Допустимост на кандидатите:

 • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Да имат седалище в Република България
 • Имат минимум 1 приключена финансова година (2010 г.) преди датата на обявяване на настоящата процедура за набиране на проектни предложения
 • Имат реализирани нетни приходи от продажби за последната приключена финансова година (2010 г.) равни на или надвишаващи 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева.

Продължителност:

Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Допустимост на проектите:

Проектите по настоящата процедура трябва да отговарят на следните общи условия за допустимост:

 • да се изпълняват само на територията на Република България
 • да включват задължително дейности за сертифициране на стандартизирани системи за управление и/или въвеждането на добри производствени практики и/или удостоверяване на съответствието на продукти съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него (посоченото условие не се отнася до дейностите, свързани с внедряване на софтуерни системи за управление на ресурсите на предприятията – ERP системи и/или системи за управление на работата с клиенти – CRM системи, и/или системи за управление на производствените ресурси – MOM системи, и/или друг вид системи за управление на предприятията)

Видове проекти/допустими дейности:

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните елементи/допустими дейности:

 • Консултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на стандартизирани системи за управление(например: БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. БДС EN ISO 9001 – стандарт, който определя изискванията за система за управление на качеството. Стандарти за системи за управление по околна среда: БДС EN ISO 14001 и схемата EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране). БДС EN ISO 22000 – стандарт за безопасност на храните. БДС ISO/IEC 27001 – стандарт за внедряване на система за управление и оценка на сигурността на информацията в организациите. БДС ISO/IEC 20000-1 – система за управление на процесите за предоставяне на услуги в областта на информационните технологии. СД ISO/TS 16949 – система за управление на качеството при серийното производство и производството на резервни части за автомобилната индустрия. БДС EN ISO 13485 – стандарт, който съдържа изисквания за система за управление на качеството, която обслужва създаването на медицински продукти и изпълнението на свързани с такива продукти услуги, по начин, който отговаря на изискванията на клиентите и на приложимите правни норми. БДС EN 15038 – стандарт, който съдържа изискванията по отношение на предоставянето на преводачески услуги. SA 8000 (Social accountability 8000) – стандарт за социална отговорност, отнасящ се до изискванията на националната и друга приложима нормативна уредба в областта на труда. БДС EN 15733– стандарт, който съдържа изисквания относно предоставянето на посреднически и управленски услуги от брокерите на недвижими имоти). предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ и/или разработване и внедряване на софтуерни системи за управление на:
  1. ресурсите в предприятията (ERP системи).
  2. работата с клиенти (CRM системи).
  3. производствените ресурси (MOM системи).
  4. друг вид системи за управление на предприятията. и/или консултантски услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти( например, CE и други маркировки. Екомаркировка. Продуктови стандарти IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail Consortium)). Оценка на съответствието и/или консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени практики.
 • Проектите могат да включват дейности за въвеждане на повече от една системи за управление.

По настоящата процедура не са допустими дейности за въвеждане на OHSAS 18001 – системи за здравословни и безопасни условия на труд.

 • Инвестиционна подкрепа– за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии (ДМА и ДНА), които допринасят за постигане на съответствие с изискванията на стандартизираната/е система/и за управление и/или за постигане на съответствие на продукти с изискванията на европейски/ международни стандарти, и/или за въвеждане и/или постигане на съответствие с изискванията на добри производствени практики, както и за насърчаване на инвестициите в софтуерни системи за управление на:
  1. ресурсите напредприятията (ERP системи)
  2. работата с клиенти (CRM системи)
  3. производствените ресурси (MOM системи)
  4. друг вид системи за управление на предприятията.
 • Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието на продукти с европейски/международни стандарти и/или за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики.
 • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по процедурата – до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева.
 • Визуализация на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лева.

С оглед определяне на реалистичността на разходите за закупуване на активи (в случай, че такива са предвидени по проекта), както и на разходите за услуги, кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване най-малко по две оферти за всеки от предвидените разходи.

Изисквани придружителни документи:

  • Декларация по чл. 7, ал. 7, т. 1 от на ПМС № 121/31.05.2007 – попълнена по образец (Приложение В) и подписана на всяка страница от всички лица, оправомощени да представляват предприятието-кандидат (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин) и вписани в Търговския регистър, или определени като такива в учредителния акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване – оригинал.
  • Декларация за минимални помощи – попълнена по образец (Приложение Г) – оригинал.
   ВАЖНО: Официалният/те представител/и на кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват и подават посочените декларации.
  • Заверено от кандидата копие на добрата производствена практика, издадена и утвърдена от организация/група от лица, организирани на браншови принцип (приложимо само в случай, че по проекта се предвижда изпълнението на дейности за въвеждане на добри производствени практики) – копие, заверено от кандидата.
  • Информация за добрата производствена практика (приложимо само в случай, че по проекта се предвижда изпълнението на дейности за въвеждане на добри производствени практики) – информацията се изготвя от кандидата и се представя в оригинал или копие, заверено от кандидата.
  • Най-малко две оферти за всяка отделна инвестиция в активи, ако такива са заявени от кандидата (една оферта при липса на повече от един доставчик на съответния актив, която липса следва да бъде надлежно обоснована в раздел II, т. 5.2. от Формуляра за кандидатстване) с предложена цена от доставчик/производител – оригинал или копие, заверено от кандидата.
  • Най-малко две оферти за всяка отделна консултантска услуга и/или услуга за сертифициране (една оферта при липса на повече от един изпълнител на съответната услуга, която липса следва да бъде надлежно обоснована в раздел II, т. 5.1. и т.5.3. от Формуляра за кандидатстване) с предложена цена от доставчика на услугата – оригинал или копие, заверено от кандидата.

ВАЖНО: В случай че офертите са представени на чужд език, то те задължително следва да бъдат придружени от превод на български език, заверен от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала“.

 • Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за последната приключена финансова година (2010 г.) – копие, заверено от кандидата. В случате когато кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър, Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за 2010 г. не следва да бъдат прилагани.
 • Годишна данъчна декларация с входящ номер от Националната агенция за приходите (НАП)15 на кандидата за последната приключена финансова година (2010 г.) – копие, заверено от кандидата.
 • Счетоводна политика на кандидата (форматът на счетоводната политика следва да бъде в съответствие със съответните нормативни актове, които я регламентират – Закон за счетоводството, национални счетоводни стандарти, международни счетоводни стандарти) – копие, заверено от кандидата.

Оставете отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*