BMC business consult
изготвяне и управление на проекти към оперативните и други финансиращи програми, консултации и бизнес планове

Свържете се с нас на:

тел. +359 885 316 539
email: office@bmc-bg.net

ное 14 2011

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (краен срок – 21.12.2011)

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ кани желаещите да представят проектни предложения по схемата „БЕЗОПАСЕН ТРУД“ – Бюджетна линия: BG051PO001-2.3.02

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 21.12.2011 г.

Име на схемата: „БЕЗОПАСЕН ТРУД“ – Бюджетна линия: BG051PO001-2.3.02

 1. Краен срок за представяне на проектните предложения: 21.12.2011 г. 16.30 ч. в дирекции „Бюро по труда“ в областните градове.

 2. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по проектно предложение:

  Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ 50 000 лева
  Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 200 000 лева

  За кандидати малки и средни предприятия – не се изисква собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата.

 3. Изисквания към кандидатите:

  Кандидатът е осигурил в предприятията задължителните здравословни и безопасни условия на труд, видно от следните документи:

  • Оценка на риска
  • Утвърдена програма за минимизиране на риска
  • Валиден договор с регистрирана служба по трудова медицина
  • Документи, удостоверяващи създаването на орган по безопасност и здраве при работа
  • Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа
 4. Допустими дейности в проекта:

  Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудоватадейност, общо или на отделни елементи от нея – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (трябва да е включена във всяко едно проектно предложение!)

  1. Минимални изисквания:
   Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко:

   1. Въведение – в тази част би следвало, кандидатът да опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес
   2. Изложение и анализ – в тази част, кандидатът описва силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие
   3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част, кандидатът обосновава и описва надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието
   4. Заключение

   Mодернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд

  2. Минимални изисквания:
   Трябва да бъде посочено точно каква модернизация и/или реконструкция, обезопасяването на съществуващи обекти (изграждане на парапети, конструкции, устройства за достъп до определени помещения, с цел обезопасяване на хората, които работят в тях, изграждане на вентилационна и/или климатична система, свързана с безопасни и здравословни условия на труд. Кандидатът следва да има предвид, че при изпълнението на тази дейност, е необходимо във формуляра за кандидатстване да бъде описано и сегашното състояние на предприятието, модернизацията и/или реконструкцията с какво е свързана, с какво ще се замени и до какъв ефект ще доведе самата модернизация.

   Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло

  3. Минимални изисквания:
   При разписването на тази дейност, кандидатът следва да представи утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства възоснова на извършената оценка на риска на работните места. Кандидатът има право да закупи и осигури предпазни средства и работно облекло за своите служители, като за целта във формуляра за кандидатстване обоснове нуждата от подмяна и закупуване на нови и по-модерни предпазни средства или специално облекло за нуждите на заетите лица в предприятието.
   ВАЖНО: Договарящия орган няма да признава разходи за закупуване на предпазни средства и работно облекло, които вече са закупени от кандидата, но не е обоснована необходимостта от нови.

   Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии

  4. Минимални изисквания:
   В случай, че кандидатът разработи стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждането на ново работно оборудване и технологии, следва да има предвид, че те трябва да бъдат обосновани във формуляра за кандидатстване, а така също и да надграждат съществуващи вече такива.

   Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии.

  5. Минимални изисквания:
   С оглед постигане на заложените цели, проектът трябва да включва дейности за предоставяне на обучения на заети лица, които са в съответствие с приоритетните действия съгласно чл. 3 от Регламент 1081/2006. Обученията следва да са съобразени със спецификата на нововъведеното работно оборудване и технологии. В програмите на обученията трябва да се включват дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес и ще обосноват нуждата от подобен вид обучения. Също така обученията трябва да съдържат хоризонтални принципи, като например въвеждане на информационно-обучителни модули за спецификите на отделните хоризонтални принципи и да са с продължителност не по-малко от 45 учебни часа.
   Обученията се извършват в съответствие с установените нужди на работодателите и с насоченост към правилното използване и експлоатиране на нововъведеното работно оборудване или внедряването на нови технологии.
   ВАЖНО: След извършване на дейностите по обучение следва да бъде издаден документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности.
   ВАЖНО: Задължителният въвеждащ инструктаж за безопасност на труда съгласно чл. 26 (2) 1 „а“ и „б“ от ЗЗБУТ не е допустима дейност.
 5. Продължителност на проекта

  В срок до 31 октомври 2013 г. бенефициентите следва да приключат проектните дейности и до 2 месеца след този срок да представят финални отчети, за окончателното изплащане на средствата.
  Продължителността на договор не може да надвишава 12 месеца.

 6. Допустими разходи

  Преки разходи по правилата на ЕСФ – Група А:

  • Разходи за възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за експертите,които ще извършват анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност
  • Разходи за възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за експертите, които ще разработват стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии
  • Разходи за възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за преподавателите, които ще провеждат обученията за безопасна работа с нововъдено работно оборудване и технологии
  • Разходи за командировъчни (пътни, дневни и квартирни) на експертите, свързани с основните дейности
  • Разходи за закупуване на материали и консумативи, необходими за изпълнение на дейностите по проекта, с изключение на недопустимите разходи по чл.10 , ал.1, т.3 от ПМС 180/2007 г.
  • Разходи за наем
  • Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност
  • Разходи за електричество/отопление, поддръжка на помещения
  • Разходи за анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност
  • Разходи за разработване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии
  • Разходи за обучаваща организация, която да извърши обучение за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии
  • Разходи за застраховки на обучаемите за периода на обучение за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии
  • Разходи за застраховка на закупеното по проекта оборудване
  • Разходи за одит на изпълнението на проекта. В случаите, когато размерът на безвъзмездната финансова помощ по сключените договори е на стойност над 200 хил. лв., извършването на одит на изпълнението на проекта е задължително, като разходите за одит не могат да надвишават 1 на сто от размера на безвъзмездната финансова помощ.
  • Разходи за амортизация на амортизируеми активи по чл.11,т.2с на Регламент 1081/2006, свързани с обучението на работното място
  • Разходи за невъзстановим данък върху добавената стойност (за разходите от група А).

  Преки разходи по правилата на ЕФРР по настоящата процедура – не трябва да надвишават 25% от общо допустимите разходи от Група А:

  • разходите за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на същeствуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд в предприятието, като:
   1. Текущ ремонт на дълготрайни материални активи
   2. Придобиване на дълготрайни материални активи – ДМА
    1. Придобиване на компютри и хардуер
    2. Придобиване на стопански инвентар
    3. Придобиване на оборудване, машини и съоръжения
    4. Придобиване на други ДМА – разходи, които не попадат в определените категории ДМА и надвишават стойностния праг на същественост за признаване на ДМА определен от кандидата и са заведени по сметка „Други Дълготрайни материални активи“
   3. Придобиване на дълготрайни нематериални активи – ДНА

  Допустими разходи за организация и управление:
  Същите са допустими в съответствие с ПМС 180/27.07.2007г. чл.4 ал.6 и са в размер на не повече от 10 на сто от преките допустими разходи за дейностите, финансирани по линия на ЕСФ (разходи от група А + група Б). Такива са разходите, свързани с цялостното управление на проекта и невъзстановимият ДДС, включен в непреките разходи.

 7. Недопустими разходи:

  1. Разходи за закупуване на обзавеждане и оборудване, пряко свързано с производствения процес и обичайната дейност на предприятията.
  2. Разходи за извършване на основен ремонт.
 8. Документи, прилагани при подаване на проекта:

  • Количествено-стойностна сметка (Приложение Б3)
  • Технически спецификации – (Приложение Б4)
  • Автобиографии на екипа за организация и управление и на ключовите експерти по проекта, когато са посочени в описанието на дейностите (Приложение Г)
  • Д1 – Декларация на кандидата
  • Д2 – Декларация, свързана със здравословните и безопасни условия на труд в предприятието
  • Д3 – Декларация относно статута по ЗДДС
  • Д4 – Декларация за определяне категорията на предприятията в съответствие с ЗМСП
  • Д5 – Декларация, в случай на ремонтни дейности
  • Д6 – Декларация за минимални помощи
  • Д7 – Декларация, че кандидатът не е предприятие в затруднение
  • Д8 – Декларация, че проектното предложение не е финансирано от други източници
 9. Подкрепящи документи:
  1. Копие от съдебното решение за регистрация или Учредителния акт – Заверени с печат „Вярно с оригинала“. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл. 23, ал.4 от Закона за Търговския регистър
  2. Удостоверение за актуално състояние от кандидата, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайната дата на кандидатстване – копие, заверено от кандидата с надпис „Вярно с оригинала“. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл. 23, ал.4 от Закона за Търговския регистър
  3. Копие от финансов отчет и оборотна ведомост за финансовите 2009 и 2010 г. – копие, заверено с печат на организацията и текст „Вярно с оригинала“. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър и отчета е обявен в търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл. 23, ал.4 от Закона за Търговския регистър. Съгласно ПМС 121 изискванията за доказване на икономическото или финансовото състояние на кандидата не се отнасят за бюджетните предприятия
  4. За новосъздадени фирми, които не са регистрирани по Търговския закон (ако е приложимо) – оборотна ведомост за месеците, през които фирмата е съществувала – копие, заверено с печат на организацията и текст „Вярно с оригинала“
  5. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ, заверено „Вярно с оригинала“. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, той следва да представи декларация в свободна форма с посочен ЕИК – оригинал
  6. ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПОМЕЩЕНИЯТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СМР (когато е приложимо):

  7. Документ за собственост – Нотариален акт за недвижима собственост или друг документ с еквивалентна стойност, удостоверяващ собствеността на сградата/помещението) – копие, заверено „Вярно с оригинала“

  или

  1. Договор за наем за период, не по-малък от 5 години, в който е посочено, че помещенията се предоставят за целите на проекта – копие, заверено „Вярно с оригинала“.
  2. Декларация от собственика (Приложение Д5), в която той декларира, че е запознат и предоставя сградата или част от нея на разположение за целите на проекта и е съгласен в помещението/ята да бъде извършван ремонт (ако е приложимо).
  3. Снимки на помещението

Оставете отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*