BMC business consult
изготвяне и управление на проекти към оперативните и други финансиращи програми, консултации и бизнес планове

Свържете се с нас на:

тел. +359 885 316 539
email: office@bmc-bg.net

ное 16 2011

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (краен срок – 20.12.2011)

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Oткрита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20 декември 2011 г.

Oткрита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.

 1. Краен срок за набиране на проектни предложения: 20 декември 2011 г.

 2. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по проекта (Елемент „Инвестиции“ и Елемент „Услуги“) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат е за:

  Микро и малки предприятия 70 % от общите допустими разходи по проекта
  Средни предприятия 60 % от общите допустими разходи по проекта

  Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

  Микро предприятия мин. 100 000 лв. макс. 500 000 лв.
  Малки предприятия мин. 200 000 лв. макс. 1 000 000 лв.
  Средни предприятия мин. 300 000 лв. макс. 2 000 000 лв.
 3. Продължителност: Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ.

 4. Специфични допустими разходи:

  1. По елемент „Инвестиции“ допустими са следните дейности:

   • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на оборудване, представляващо дълготраен материален актив, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с постигане на целите на проекта.
   • Закупуване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или предоставяната услуга и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау“ и др., представляващи дълготрайни нематериални активи.
  2. По Елемент „Услуги“ допустимите дейности включват:

   • Консултантски услуги за разработване на маркетингови анализи и стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги.
   • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура.
   • Визуализация на проекта.
   • Одит на проекта.
 5. Списък на документите за кандидатстване:

  Кандидатите по процедурата за безвъзмездна финансова помощ следва да представят:
  Придружителни документи:

  1. Декларация по чл. 7, ал. 7, т. 1 от на ПМС № 121/31.05.2007 – попълнена по образец (Приложение В) и подписана на всяка страница от всички лица, оправомощени да представляват предприятието-кандидат (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин) и вписани в Търговския регистър, или определени като такива в учредителния акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване – оригинал.
  2. Декларация за държавни/минимални помощи – попълнена по образец (Приложение Г, включващо и Указания и примери за попълване на декларацията) – оригинал.
  3. Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Д) – оригинал.
  4. ВАЖНО: Официалният/те представител/и на кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват и подават посочените декларации, тъй като с тях се декларират данни, които декларатора декларира в лично качество или данни за представляваното от него юридическо лице, като за верността им се носи наказателна отговорност, която също е лична.
   Посочените декларации се попълват и подписват от официалния/те представител/и на кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и декларациите се подписват на всяка страница от всички тях.
   Декларацията по чл. 7, ал. 7, т. 1 от на ПМС № 121/31.05.2007 г., както и Декларацията за държавни помощи следва да бъдат с дата, предхождаща или съответстваща на датата на подаване на проектното предложение по настоящата процедура.

  5. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на проектното предложение – копие, заверено от кандидата. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, Удостоверение за актуално състояние не следва да бъде прилагано към проектното предложение, като обстоятелството ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър.
  6. Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата – копие, заверено от кандидата.
  7. Най-малко две оферти за всяка отделна инвестиция в активи и за консултантските услуги за разработване на маркетингови анализи и стратегии (една оферта при липса на повече от един производител/доставчик на съответния дълготраен материален или нематериален актив или услуга, която липса следва да бъде надлежно обоснована в раздел II, т. 5.1.1./т. 5.2. от Формуляра за кандидатстване) с предложена цена от производителя/доставчика – оригинал или копие, заверено от кандидата.

ВАЖНО: В случай че офертите са представени на чужд език, то те задължително следва да бъдат придружени от превод на български език, заверен от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала“. Офертата трябва да съдържа следните реквизити: име и адрес на оферента.техническа спецификация, съответстваща на посоченото в Раздел II, т. 5.1.3. от Формуляра за кандидатстване.цена на активите/услугата, вид на валутата, единична цена и обща стойност, включително описание на ДДС, срок на валидност на офертата и да бъде подписана. В случаите, когато офертата е представена по електронен път, кандидатите следва да представят копие от електронното съобщение, което удостоверява подаването на съответната оферта.

 • Отчет за приходите и разходите, Счетоводен баланс и Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2008, 2009 и 2010 г.- копия, заверени от кандидата. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и посочените документи са оповестени в търговския регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.
 • Справка за приходите и разходите по видове икономически дейности за 2010 г. копие, заверено от кандидата. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и посоченият документ е оповестен в търговския регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.
 • Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд 21 за 2008 г. ,2009 г. и 2010 г. – копия, заверени от кандидата. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и посочените документи са оповестени в търговския регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.
 • Счетоводна политика на кандидата, изготвена съгласно приложимите счетоводни стандарти – копие, заверено от кандидата.
 • В случаите, когато кандидатът претендира „иновативност“ (съгласно определението в т. 1.1. от Насоките за кандидатстване) на процес/ технология/ продукт, внедрявани по проекта – документ/и, издаден/и от научна организация, висше учебно заведение, център за технологичен трансфер или др. подобна организация, който/които удостоверява/т иновативността на планирания процес/технология/продукт – оригинал или копие, заверено от кандидата.
 • В случаите, когато кандидатът е заявил въведен международно признат стандарт/система за управление в предприятието (съгласно Раздел I, т. 4.2. от Формуляра за кандидатстване) – сертификат за въведена/и система/и за управление и/или постигнато съответствие на продукт/и с европейски/международни стандарти, и/или документ, удостоверяващ въведена/и добра/и производствена/и практика/и, и/или лиценз/протокол/ръководство за функциониране на софтуерната система от съответния доставчик/производител/ договор с доставчика на тази софтуерна система – копие(я), заверено(и) от кандидата.

 

ИНДИКАТИВЕН ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

19 септември 2011 г. – Стартира приемането на проектни предложения по процедурата.
Провеждане на информационни дни за представяне на процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ – съгласно график, който ще бъде оповестен на интернет страницата на Управляващия орган и Междинното звено – www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org.
20 декември 2011 г. – Краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата.
Съгласно чл. 18, ал. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. съставът на оценителната комисия се определя в срок до 10 работни дни от изтичане на крайния срок за подаване на проектните предложения.

Съгласно чл. 24, ал. 6 от ПМС № 121/31.05.2007 г в срок до 5 работни дни от деня, следващ датата на публикуване на списъка с предложените за отхвърляне проектни предложения на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка.

Съгласно чл. 24, ал. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г. оценката на проектните предложения се извършва в срок до 3 месеца от момента на издаването на акта за определяне на състава на оценителната комисия по процедурата.
Съгласно чл. 24, ал. 3 от ПМС № 121/31.05.2007 г. при постъпили над 500 броя проектни предложения по съответната процедура, срокът за извършване на оценката по чл. 24, ал. 2 може да бъде удължен с не повече от 30 дни.
Съгласно чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г. в срок до 20 работни дни след като получи доклада на Оценителната комисия от оценката на проектните предложения, Ръководителят на ДО взема мотивирано решение за:

 • одобряване на доклада и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по предложените проекти.
 • връщане на доклада за преразглеждане, като посочва основанията за това.
 • отхвърляне на доклада и прекратяване на процедурата, като посочва основанията за това.

Съгласно чл. 29, ал. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г. в срок от 15 работни дни от издаването на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДО уведомява писмено одобрените кандидати, като ги информира какви допълнителни документи и в какъв срок трябва да представят в съответствие с чл. 7, ал. 7, т. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г.
Съгласно чл. 29, ал. 3 от ПМС № 121/31.05.2007 г. ДО уведомява писмено неуспелите кандидати в срок 15 работни дни от вземането на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като посочва основанията за отхвърлянето им.

Съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. в срок до 30 дни след влизането в сила на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Договарящият орган предлага на бенефициентите по одобрените за финансиране проекти да подпишат договори за безвъзмездна финансова помощ.
Договорите за безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура влизат в сила от датата на подписването им от страните.

Оставете отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*