BMC business consult
изготвяне и управление на проекти към оперативните и други финансиращи програми, консултации и бизнес планове

Свържете се с нас на:

тел. +359 885 316 539
email: office@bmc-bg.net

дек 28 2011

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” – Иновации (без краен срок)

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG161PO003-1.1.03 “Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.

Процедура без определен срок за кандидатстване

Термини

Иновативен продукт
Нов или значително усъвършенстван продукт, който може да представлява, както краен продукт за продажба на трети лица, така и база за производство на други продукти или предоставяне на услуги.
Иновативен процес
Нов или значително усъвършенстван метод за поефективно, по-качествено или по-бързо постигане на определени резултати.
Иновативна услуга
Нова или значително усъвършенствана услуга, предоставяна на база иновативен продукт или процес.

ВАЖНО: По настоящата процедура не се считат за иновации малки промени или подобрения, увеличаване на количеството произвеждана продукция чрез прибавяне на производствени или логистични системи много близки до вече съществуващи такива, изваждане от употреба на определен процес, само подмяна на дълготрайни-материални активи (ДМА) или надграждането им, промени, произтичащи изцяло от промени в цените на производствените фактори, сезонни или други циклични промени, търговия с нови или значително подобрени продукти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект в рамките на настоящата процедура трябва да бъде в следните граници:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ 50 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 1 000 000 лева

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ

Микро и малки предприятия до 70 %
Средни предприятия до 60 %

Елементи на процедурата

Елемент “Инвестиции” – подкрепата по този елемент цели да стимулира стартиращите предприятия да инвестират в създаването и развитието на необходимия производствен капацитет за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и услуги.
Елемент “Услуги” – подкрепата по този елемент цели да предостави достъп до
професионални съвети, консултации и други услуги, пряко свързани с внедряването в производството на иновативни продукти, процеси или услуги, както и тяхната успешна пазарна реализация на предприятията, намиращи се в начална фаза на развитие,.
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като елемент “Инвестиции” е задължителен.Включването САМО на Елемент “Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

Критерии за допустимост на кандидатите

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

 • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и
 • Да имат седалище в България, и
 • Да са регистрирани до 3 /три/ години преди датата на подаване на проектно предложение по процедурата, и
 • Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия
 • Да притежават или са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес,услуга, като същите следва да са разработени от кандидата, включително и когато кандидатът е бил координатор/участник в проект за НИРД, в резултат на който е придобил/е в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост, или внедрявания по проекта иновативен продукт, процес или услуга са създадени въз основа на договор, по който кандидатът е възложител, като е възможен един от следните варианти:

Вариант 1:

Кандидатите притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел за внедрявания по проекта иновативен продукт/процес. В случаите на внедряване на иновативна услуга – кандидатите следва да притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел върху продукт/процес, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата.

Вариант 2:

Кандидатите внедряват иновативен софтуер собствена разработка, посредством който ще предоставят иновативни услуги. В този случай кандидатът следва да представи удостоверение, издадено от експертна комисия към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, потвърждаващо правата на кандидата по интелектуална собственост върху софтуера, посредством който ще се предоставя/т иновативна/ите услуга/и, издадено по реда, посочен в т. 2.2, 2) от Насоките за кандидатстване, по-долу.

Вариант 3:

Кандидатите внедряват иновативни продукти, процеси, услуги, като правата по
интелектуална собственост върху тях са апортирани в капитала на кандидата от
притежателя/ите на тези права. По настоящата процедура за подбор на проекти е допустимо правата по интелектуална собственост върху иновацията да бъдат апортирани в капитала на кандидата след получаване на уведомление от страна на Договарящия орган за одобрение на проекта. В този случай, кандидатът следва да представи на етап кандидатстване, Споразумение с притежателя/ите на правата по интелектуална собственост, което урежда правата и задълженията на страните във връзка с апортирането,

Вариант 4:

Кандидатите са подали заявка за патент за изобретение за внедрявания чрез проекта продукт/процес в Патентно ведомство, а в случаите на внедряване на иновативна услуга – са подали в Патентно ведомство заявка за патент за изобретение за продукта/процеса, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата. Датата на подаване на заявката за патент трябва да е преди датата на подаване на проектното предложение.

Допустимост на проектите/дейностите

 1. Продължителност: Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 24 /двадесет и четири/ месеца
 2. Проектите по настоящата процедура трябва да отговарят на следните общи условия за допустимост:
  1. да се изпълняват само на територията на Република България
  2. да включват задължително Елемент “Инвестиции”
  3. да не се предвижда реализацията им в партньорство с други предприятия/организации
  4. да отговарят на всички изисквания, посочени в настоящите Насоки за кандидатстване
  5. да бъдат съфинансирани от страна на кандидата
  6. проектите, касаещи внедряването на иновативни услуги са допустими, когато внедряваната услуга се предоставя на база на иновативен продукт или процес, върху който кандидатът притежава правата по интелектуална собственост, удостоверено чрез патент, заявка за патент, свидетелство за регистрация на полезен модел или удостоверение, издадено от експертна комисия към Министерство на транспорта,информационните технологии и съобщенията, потвърждаващо правата на кандидата по интелектуална собственост върху софтуер, посредством който ще се предоставя/т иновативна/ите услуга/и. Удостоверението се издава след подаване в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на заявка.

Дейностите трябва да са насочени към една или повече от следните цели:

 • Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност
 • Разширяване на дейността на съществуващо предприятие
 • Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез внедряване на иновативни продукти/процеси/услуги
 • Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

По елемент “Инвестиции” допустими са следните дейности:

 • Придобиване на нови машини (вкл. компютърно оборудване, необходимо за работата на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт, процес или услуга) и съоръжения, свързани с внедряване в производството на иновативния продукт, процес или услуга
 • Придобиване на комплектни възли, агрегати и детайли, които се влагат при създаване на части от или на цялата поточна линия за производство на иновативния продукт/ реализация на иновативния процес
 • Придобиване на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт, процес или услуга
 • Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или производствени помещения чрез извършване на строително-монтажни работи (СМР) пряко свързани с инсталирането на закупеното по проекта оборудване – не повече от 30% от общите допустими разходи по проекта.

По Елемент “Услуги” допустими са следните дейности:

 • Консултантски услуги, свързани със създаване/оптимизиране на технологии за производство на иновативния продукт, респективно за внедряване на иновативния процес или услуга
 • Консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху
 • интелектуална собственост по внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси/услуги. Допустимите консултантски и юридически услуги не касаят първоначална защита свързана с подаване на заявки пред Патентно ведомство или юридическа защита при оспорване на права по интелектуална собственост. Допустимите консултантски и юридически услуги не включват разходи, възникнали по време на изпълнение на проекта, и свързани със съдебни спорове по отношение на внедрявания иновативен продукт, процес или услуга
 • Консултантски услуги, свързани с разработване на маркетингови планове и стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси и услуги извършване на маркетингови проучвания и анализи, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите, развитие на дистрибуционни мрежи
 • Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга
 • Услуги, свързани със сертификация на иновативния процес или услуга, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти
 • Визуализация на проекта – до 3 000 лв.
 • Одит на проекта до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв.

ВАЖНО: Разходи за строително-монтажни работи (СМР) за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или производствени помещения и пряко свързани с инсталирането на закупеното по проекта оборудване, извършени от външен изпълнител не повече от 30% от общите допустими разходи по проекта.

Придружителни документи:

 1. Декларация по чл. 7, ал. 6, т. 1 от на ПМС № 121/31.05.2007 попълнена по образец (Приложение Г) и подписана от всички лица, оправомощени да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин) и вписани в Търговския регистър или определени като такива в учредителния акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване оригинал
 2. Декларация за държавни помощи – попълнена по образец (Приложение Д) – оригинал
 3. Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Е) – оригинал
 4. Декларация за ненарушаване на чужди права върху интелектуална собственост – попълнена по образец (Приложение Ж) – оригинал
 5. Декларация при съпритежание на патент/свидетелство за регистрация на полезен модел/изобретение, за което е подадена заявка за патент/иновативен софтуер, ако еприложимо попълнена по образец (Приложение З) – оригинал. Декларацията не се представя на етап кандидатстване от кандидатите, които са представили Споразумение с притежателя/ите на правата по интелектуална собственост за апортирането им в капитала на кандидата, в случай на одобрение на проекта. В този случай, Декларацията се попълва и представя към датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и става неразделна част от него.
 6. Копия на документи, доказващи наличието на квалификация и професионален опит на ръководния персонал на кандидата – копия, заверени от кандидата
 7. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на проектното предложение – копие, заверено от кандидата. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, Удостоверение за актуално състояние не следва да бъде прилагано към проектното предложение, като обстоятелството ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър
 8. Следните документи, относими и отразяващи разпределението на капитала за периода,за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия:
  • Книга за акционерите приложимо за акционерните дружества
  • Дружествен договор приложимо за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност, събирателните дружества и командитните дружества
  • Книга за акционерите и устав приложимо за командитните дружества с акции
  • Устав – приложимо за кооперациите.
 9. Посочените документи се представят като копие, заверено от кандидата, в случай, че не са оповестени в търговския регистър

 10. Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на предприятието – копие, заверено от кандидата. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър и кодът на икономическата дейност на предприятието е вписан в Търговския регистър, Удостоверение от НСИ не следва да бъде прилагано към проектното предложение, като обстоятелството ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър
 11. Патент за изобретение или Свидетелство за регистрация на полезен модел за иновацията, внедрявана по проекта, издадени от Патентно ведомство или Заявка за патент за изобретение на продукта/процеса, внедряван чрез проекта копие, заверено от кандидата,или Удостоверение, издадено от експертна комисия към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, потвърждаващо правата на кандидата по интелектуална собственост върху софтуер, посредством който ще се предоставя/иновативна/ите услуга/и, както и че и внедряваният софтуер е иновативен по отношение на неговата функционалност – копие, заверено от кандидата
 12. Проучване за правен статус, извършено от Патентно ведомство, приложимо в случаите на предоставен патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел. Проучването за правен статус следва да отразява собствеността върху патента/свидетелството за полезен модел от момента на първоначалната регистрация, както и обстоятелствата по т. 2.1.4, 1), букви от “а” до “д” от специфичните критерии за недопустимост – копие, заверено от кандидата
 13. Становище за патентоспособност (положително), издадено от Патентно ведомство, или,в случай, че такова все още не е издадено – Проучване за патентна чистота и Проучване за предшестващо състояние на техниката, извършени от Патентно ведомство или от представител по индустриална собственост, регистриран в списъка на Патентно ведомство (приложимо в случаите на представяне на Заявка за патент) копие, заверено от кандидата
 14. Споразумение между кандидата и притежателя/ите на правата по интелектуална собственост, което урежда правата и задълженията на страните във връзка с апортирането им в капитала на кандидата (приложимо в случай, че правата по интелектуална собственост върху внедряваната по проекта иновация ще бъдат апортирани в капитала на кандидата след одобрение на проекта) копие, заверено от кандидата
 15. Икономическа оценка на внедряванта по проекта иновация и/или маркетингово проучване за възможностите за пазарна реализация на иновативния продукт/процес/услуга,извършени от независим/и експерт/и (незадължителни документи, които се представят по преценка на кандидата) – копие, заверено от кандидата
 16. Други документи в подкрепа на иновативността на внедрявания продукт/процес/услуга например, проучвания, извършени от Патентно ведомство или от лицензиран представител по индустриална собственост, независима оценка от експерт в съответната научна област за иновативност на продукта/процеса/услугата, техническа документация за продукта/процеса/услугата и др. (незадължителни документи, които се представят по преценка на кандидата) – копие, заверено от кандидата
 17. Най-малко две оферти за всяка отделна инвестиция в активи (една оферта при липса на повече от един доставчик на съответния актив, която липса следва да бъде надлежно обоснована в раздел II, т. 6.1. от Формуляра за кандидатстване) с предложена цена от доставчика – оригинал или копие, заверено от кандидата
 18. Най-малко две количествено-стойностни сметки по видове СМР, с предложена цена от изпълнител, съответстваща на техническото задание оригинал или копие, заверено от кандидата
 19. В случай че размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ надхвърля 600 000 лева, кандидатът следва да приложи одиторски доклад за извършен независим финансов одит, изготвен от регистриран одитор за предходната приключена финансова година (приложимо в случай, че кандидатът има предходна приключена финансова година и в случай, че кандидатът не е предприятие по смисъла на §1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството). – копие, заверено от кандидата. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, и Одиторския доклад за предходната приключена финансова година е обявен в Търговския регистър, същият не следва да бъде прилаган към проектното предложение, като обстоятелството ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър.
 20. Годишен финансов отчет/Годишен отчет за дейността на кандидата за последните две приключени финансови години към датата на подаване на проектното предложение (в случай, че кандидатът има приключена/и финансова/и година/и) – копие, заверено от кандидата. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и посочените документи са оповестени в Търговския регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър
 21. Годишна данъчна декларация и с входящ номер от Националната агенция за приходите (НАП) на кандидата за последните две приключени финансови години към датата на подаване на проектното предложение (в случай, че кандидатът има приключена/и финансова/и година/и) – копие, заверено от кандидата.
 22. Счетоводна политика на предприятието – копие, заверено от кандидата.