BMC business consult
изготвяне и управление на проекти към оперативните и други финансиращи програми, консултации и бизнес планове

Свържете се с нас на:

тел. +359 885 316 539
email: office@bmc-bg.net

BMC Business consult участва успешно в подготовката, изпълнението и управлението на проекти с външно финансиране, при които бенефициенти са компании и организации от различни сектори:

  • Производствен сектор – Енергийно предприятие за производство на топлинна енергия от биомаса, Шивашка фабрика, Металообработващ завод, Строителни фирми
  • Сектор на услуги – Счетоводни къщи, Издателства и Рекламни агенции
  • Неправителствени организации, Научни центрове и институти, Университети

Проектите, които сме реализирали, са финансирани чрез програмите PHARE, НИФ, ПУДООС, Оперативните програми Конкурентноспособност, Регионално развитие, Административен капацитет и Човешки ресурси, Програмите BAS, CERGE-EI, CEEBP, EEA Financial Mechanism.

Нашите клиенти са получили финансиране за проекти в следните области:

  • Техническа модернизация и обоновяване на оборудването
  • Бизнес развитие и преструктуриране
  • Маркетингови проучвания и кампании
  • Научни проекти, книгоиздаване, популяризиране на културни ценности
  • Развитие на човешките ресурси – квалификация и управление
  • Разработка и внедряване на системи за управление на качеството и околната среда
  • Развитие на организационния капацитет, създаване на мрежи, усвояване на добри административни практики